HUR JAG JOBBAR

Hur brukar ett uppdrag se ut?

Arbetsgången är ganska lik för de flesta projekten, nybyggnader som tillbyggnader, stora som små.
Inledningsvis görs en genomgång av förutsättningarna, ofta som möte på byggplatsen. Behov och önskemål sammanställs tillsammans med bakgrundsinformation som foton, inspirationsbilder, ritningar av befintliga byggnader och planförutsättningar. Ibland måste befintliga byggnader mätas upp.

Bakgrundsmaterialet utgör sedan grund för en första skiss i form av 3d-modell med länkade ritningar. Beroende på förutsättningarna kan skisserna se olika ut, från enkla volymskisser till färdiga bygglovsritningar. I vissa fall är det lämpligt att göra flera alternativ.
Utgångsskissen blir sedan redskap i den fortsatta dialogen. Det här skedet varierar mycket mellan olika projekt, ibland görs bara mindre justeringar, i bland förkastas ursprungsidén helt. Den här fasen tycker jag är viktigast i ett byggprojekt, här tas de stora besluten för byggets resultat och ekonomi. Dialogen förs ofta som korrespondens via e-post eller helt enkelt som arbetsmöten tillsammans framför datorn.
När utformningen landat är det dags för bygglovsritningar. Då går man igenom ritningarna lite noggrannare och ser till att redovisningen är komplett. Efter beviljat bygglov utförs normalt bygghandlingar. Omfattningen av dessa varierar mycket beroende på projektets art och ambition.

Med enkla 3d-modeller kan man i skisstadiet gå runt och utforska ritningen. Det är också möjligt att skapa en körbar fil åt kunden som får möjlighet att se projektet under det tidiga stadiet för att kunna ta vidare beslut tillsammans. Här nedan kan du ladda ned en sådan fil som exempel.

PC
MAC

(för att navigera används piltangenterna för att flytta "kameran" och musen styr "kamerans" riktning. För att lämna programmet, tryck esc och välj Quit i det nedre vänstra hörnet).

Ett exempel ur levande livet

Här presenteras ett projekt som påbörjades 2008 och som stod färdigt 2011. Byggherre var ett par i pensionsåldern, ägare till en fantastisk tomt mellan strand och skog. Huset var först tänkt som ett fritidshus men utvecklades efter hand till ett fullgott åretruntboende. Skissprocessen var längre och med fler varianter än normalt.

Första skissen

Vi går igenom de viktigaste förutsättningarna, tomtens förutsättningar, vilka rum som behövs, bästa utsikten och önskad stil på huset. Med det som utgångspunkt tas första skissen fram. Rent tekniskt skapas en 3d-modell i datorn, perspektiv och ritningar länkas till denna. Utöver traditionella ritningar görs en 3d-fil som man kan gå runt i. Nu har vi basen för projektet, att diskutera vidare kring och göra förändringar i.

Ett steg i skissprocessen

Efter några skissomgångar har vi börjat hitta husets stil och känsla. Lite nya funktioner har kommit till och rumssambanden har bearbetats. Den ursprungliga modellen har förändrats i omgångar. Någon gång ganska omvälvande, andra gånger kan exempelvis ett nytt utseende på kuporna testats. Eftersom alla ritningar är länkade görs mindre ändringar snabbt och enkelt, alla ritningar uppdateras automatiskt.

Bygglovsritningar

När utformningen känns klar är det dags att göra bygglovsritningar så kallade huvudhandlingar eller systemhandlingar. Normalt planer, fasader och sektioner i skala 1:100 samt en nybyggnadskarta.
Nybyggnadskartan krävs vid nybyggnader och många tillbyggnader. Kartan beställs av kommunen och huset ritas in på den och måttsätts. Bygglovsblankett kan man hitta på kommunens hemsida och utgör tillsammans med ritningarna kompletta ansökningshandlingar.
Kompletterade med beskrivning och administrativa föreskrifter kan bygglovsritningarna användas som förfrågningsunderlag för en totalentreprenad.

Bygghandlingar

Bygglovshandlingarna visar ganska grovt hur huset ska se ut. För att beskriva det mer i detalj och hur det ska byggas utförs bygghandlingar. Det här görs normalt när bygglov har beviljats. Projektets komplexitet och upphandlingsform bestämmer omfattningen på bygghandlingarna. Arkitekthandlingarna är bara en del av bygghandlingarna för ett projekt, andra inblandade disipliner är normalt konstruktion, värme och sanitet, ventilation, el, mark/landskap.
Den här typen av ritningar kan användas till utförandeentreprenader och kallas då förfrågningsunderlag.

Här står huset klart

När alla ritningar är klara ska huset byggas också, men det är ett kapitel för sig.

Bengt Husritare | Nedre gatan 131 | 261 31 Landskrona | Mobil: 070 - 640 12 34 | E-post: arkitekt@bengthusritare.se